Nyheter, Prylar, Android, Mobiler, Appnedladdningar, Android

Kan Turnitin upptäcka Chat GPT?

Följande artikel hjälper dig: Kan Turnitin upptäcka Chat GPT?

Ja, AI-genererat innehåll med 98 % noggrannhet. Turnitin-tekniken kan detektera AI-genererat och AI-assisterat innehåll. Detta säkerställer akademisk integritet och främjar originalarbete i en tid av avancerad AI-teknik.

Turnitin, ett effektivt verktyg för att upptäcka plagiat, har varit snabba med att svara på de ökande oron i världen utbildning att AI-skrivverktyg som ChatGPT skulle kunna ersätta kritiskt tänkande. Lyckligtvis kan Turnitin nu upptäcka om innehåll genereras av artificiell intelligens eller inte; så frågan uppstår – kan den upptäcka ChatGPT?

Upptäcker Turnitin Chat GPT?

Ja, Turnitin har teknologi som kan upptäcka AI-assisterad skrivning och AI-skrivning genererad av verktyg som ChatGPT. Turnitin är en plagiatkontroll som kan analysera innehåll korrekt för att säkerställa originaliteten hos det inlämnade arbetet.

Universitet och pedagoger kan nu enkelt kontrollera elevernas arbete och originaliteten i innehållet genom att använda chatt-gpt-detektor. Turnitins ChatGPT Screening kan inspektera allt innehåll som skrivits via en AI-chatbot.

Den banbrytande plagiatkontrollen kommer att kunna upptäcka innehållets originalitet från grunden. Förutom att identifiera AI-skrivet innehåll, tillhandahåller Turnitin också en rapport som identifierar förekomsten av plagiat.

Skolor och universitet kommer att ha stor nytta av Turnitin, eftersom studenter nuförtiden använder AI-chatbots för att slutföra sina uppgifter och högskoleuppsatser, vilket eliminerar originaliteten, äktheten och den verkliga avsikten med uppdrag.

Snabb fakta

  • Ja, Turnitins upptäckt går djupare än bara ChatGPT. Även om de inte specificerar, kan andra AI-textgenererande verktyg upptäckas under de senaste uppgraderingarna för tjänsten.
  • Den tillhandahåller ett likhetsindex och en originalitetsrapport för att stödja dess identifiering.
  • Lärare och föreläsare kan använda denna AI-skrivdetektor för att kontrollera elevernas arbete.

Det är svårt att föreställa sig att ChatGPT lanserades för några månader sedan, och Google Bard bara några korta veckor. Den 4 april 2023 lanserade Turnitin AI-skrivdetekteringsfunktionerna i Turnitin Feedback Studio (TFS), TFS with Originality, Turnitin Originality, Turnitin Similarity, Simcheck, Originality Check och Originality Check+. Turnitin Ai-detektorn kommer att stödja över 2,1 miljoner lärare och mer än 10 700 institutioner och nå mer än 62 miljoner studenter.

Hur upptäcker Turnitin Chatgpt?

Turnitin kan upptäcka innehåll producerat av AI-språkmodeller, inklusive Chatgpt GPT-3, GPT-3.5-versioner med deras AI-skrivdetekteringsmodell. Turnitins detektor kan också identifiera innehåll från GPT-4, som även kallas ChatGPT Plus eftersom GPT-4:s skrivegenskaper matchar tidigare modellversioner.

Processen för att upptäcka innehållet i Turnitin börjar med att segmentera ett inlämnat dokument i sektioner på flera hundra ord, ungefär motsvarande fem till tio meningar. För att förstå varje mening i dess sammanhang överlappas dessa segment.

Vart och ett av dessa textsegment utvärderas därefter med Turnitins AI-detektionsmodell, som ger varje mening en poäng mellan 0 och 1.

En poäng på 0 indikerar att modellen tror att meningen är skriven av människor, medan en poäng på 1 indikerar att meningen troligen genererades av en AI.

Genom att beräkna medelpoängen över hela dokumentet ger modellen sedan en uppskattning av procentandelen text som den tror var AI-genererad.

Den underliggande logiken i denna detekteringsmekanism kretsar kring ordsekvenssannolikheterna. GPT-3 och ChatGPT, som tränas på stora mängder internettext, genererar ordsekvenser baserat på det näst mest sannolika ordet.

Detta resulterar ofta i konsekventa och mycket förutsägbara ordsekvenser. Däremot uppvisar mänskliga författare mer slumpmässighet och oförutsägbarhet i sina ordval. Turnitins klassificerare är finjusterade för att känna igen dessa skillnader i ordsekvenssannolikheter, vilket gör dem skickliga i att skilja mellan AI och mänskliga skrivmönster.

Det är viktigt att notera att Turnitins AI-skrivdetekteringsteknik skiljer sig från deras Authorship (Originalitet) system. AI-skrivdetekteringsmodellen beräknar den troliga procentandelen av AI-genererat innehåll i en inlämning.

Medan Authorship-systemet använder metadata och rättsmedicinsk språkanalys för att avgöra om ett stycke skrevs av någon annan än den förmodade författaren. Det anger dock inte om innehållet genererades av AI, utan bara att det inte är den inlämnande studentens originalverk.

Kan universitet upptäcka ChatGPT?

Ja, det är nu fullt möjligt för professorer, lärare, högskolor eller universitet att upptäcka chatgpt eller annat AI-innehållsgeneratorinnehåll med hjälp av olika verktyg som Turnitin.

Hur fungerar Turnitin?

Föreläsare eller utbildare kan lämna in en Turnitin-uppgift via universitetets online-inlärningsmiljö eller ladda upp den direkt på Turntitins officiella webbplats. Därefter ombeds studenterna att lämna in sina respektive uppgifter online och ladda upp dem enligt angivet förfallodatum.

När uppgiften är inlämnad av studenter kommer Turnitin att granska och analysera hela det inlämnade arbetet. Detta plagiatverktyg kommer att identifiera varje mening och matcha den med andra källor för att upptäcka originaliteten hos innehållet inom några minuter.

Inskickade arbeten kan ses av den arbetande personalen, och det gör det också möjligt för föreläsarna att göra onlinearbeten och inkludera kommentarer och betyg, som returneras till respektive studenter när alla papper är kontrollerade och har markerats.

Det finns två saker som tillhandahålls av Turnitin vardera för inlämnat arbete:

Likhetsindex: Turnitins programvara tar det inlämnade innehållet och jämför det med ett brett utbud av databaser med innehåll, inklusive akademiskt innehåll, internet och studentuppsatsinnehåll. Sedan börjar turnitin leta efter likheter och rapporterar dem med en procentandel. Detta inkluderar andelen matchat eller plagierat innehåll som analyserats av Turnitin med andra källor.

Likhetsindexet kommer korrekt att indikera matchat innehåll i det inlämnade dokumentet. Elever och pedagoger kontrollerar sedan vilka meningar eller fraser som matchar och vilka ändringar som behöver göras för att undvika ytterligare likhetsproblem.

Originalitetsrapport: Det kommer att ge en komplett rapport över matchat innehåll i extra detalj, inklusive Turnitins källor. Det kan innehålla artiklar, bloggar, webbplatser, böcker och mer som har skickats in tidigare.

Med programvaran Turnitin tillgänglig kommer det att bli mycket lättare för universitet och professorer att upptäcka AI-skrivet innehåll inom några minuter. Nu kan eleverna arbeta med att förbereda originaluppgifter och uppsatser istället för att be chatbotar att generera innehåll och lösa frågor åt dem.

Turnitin ChatGPT Screening

Tillgängligheten av AI-chatbots som ChatGPT har gjort det enklare för studenter att generera innehåll inom några sekunder. Användare kan begära uppsatser, artiklar, bloggar, etc, och ChatGPT kommer att generera i en mänsklig ton.

Många studenter använder ChatGPT för sina uppgifter, läxor och högskoleuppsatser. Detta har lett till många allvarliga problem, som kopiering, och oäkta innehåll, vilket tar bort syftet med att universitet och högskolor ger uppgifter och läxor.

AI-chatbotars förmåga att producera innehåll och svar i en mänsklig ton har gjort det svårt för skolor och universitet att skilja mellan AI-skrivet och mänskligt skrivet innehåll. För att undvika detta problem introducerades AI-innehållsdetektorer som Turnitin. Turnitin ChatGPT Screening kan identifiera och analysera originaliteten hos innehållet som tillhandahålls. Den kan analysera och upptäcka innehåll från grunden.

Varför är detta betydelsefullt?

AI-detekteringsverktyg som Turnitin är viktiga för att säkerställa att elever inte använder AI-chatbots för att slutföra sina uppgifter, uppsatser och läxor. Att använda AI-chatbotar som ChatGPT för att slutföra hela uppsatsen för studentens vägnar är oetiskt och kan anses vara helt plagierat. Studenter måste förstå att AI-chatbotar inte kan användas som en ersättning för att slutföra det akademiska arbetet som tilldelats eleverna för att hjälpa till att förbättra deras färdigheter, kunskaper och kritiskt tänkande.

Hur kan instruktörer upptäcka användningen av Chat GPT?

Förutom att använda AI-detekteringsverktyg som Turnitin, kan instruktörer upptäcka användningen av ChatGPT i elevernas arbete genom att analysera stilen, tonen och språket som används i skrivandet. ChatGPT eller någon annan AI-chatbot tenderar att ha en speciell stil som används av boten.

Dessutom tenderar chatbots också att använda vissa ord eller fraser som eleverna vanligtvis inte använder, vilket kan hjälpa instruktörer att upptäcka den ursprungliga författaren bakom den inlämnade uppgiften. Instruktörer kan till och med be eleverna förklara idéerna eller koncepten för sin uppgift med sina egna ord för att identifiera om eleven har förstått arbetet.

Kan lärare berätta om du använder ChatGPT?

Ja, AI-detekteringsverktyg kan hjälpa lärare att avgöra om ditt inskickade innehåll var mänskligt skrivet eller AI-genererat. ChatGPT använder en AI-motor som innehåller en kombination av GPT-3.5-språkmodell och AI-detektionsverktyg som Turnitin och jämför ditt inskickade innehåll med ett brett utbud av databaser, artiklar, bloggar och mer.

Förutom detta innehåller AI-chatbots ett specifikt språk, ton och stil som tenderar att sticka ut och skilja från mänskligt skrivande. Detta hjälper läraren att se om du använder en ChatGPT eller inte.

De etiska konsekvenserna av att använda Chat GPT

Att använda ChatGPT för skoluppgifter, läxor och papper kan vara till hjälp för eleverna eftersom det minskar deras arbetsbelastning. Att använda AI-chatbots är dock extremt oetiskt eftersom AI-systemet slutför det arbete som tilldelats eleverna för deras kunskaper, färdigheter och tillväxt.

Nuförtiden använder studenter ChatGPT för att slutföra sina uppgifter, universitetsuppsatser, uppsatser och mer. Detta kan betraktas som en form av fusk och kan göra genvägar i skrift eller till och med visa felaktig information, vilket senare kan orsaka problem för eleverna. Därför är det viktigt för studenter att förstå dessa etiska implikationer innan de använder ChatGPT.

FAQ’s


Vad upptäcker inte Turnitin?

Turnitin upptäcker inte plagiat. Istället tillhandahåller Turnitin en likhetsrapport där programvaran tar in studentens inlämnade arbete och jämför det med databasen med innehållet, inklusive olika studentuppsatser, internet, akademiskt och mer, och letar efter likhetsprocent, inte plagiat.

Vad flaggas på Turnitin?

Algoritmer för Turnitin AI-detekteringssystem identifierar dokumentet noggrant och om de ser någon inkonsekvens i dokumentet som skiljer det från en vanlig inlämning eller fångar något konstigt, kommer Turnitin att flagga det så att du kan granska det.

Vad kan jag utesluta från Turnitin?

I Turnitin kan du utesluta all bibliografi eller något område i dokumentet som innehåller innehåll eller citat som har använts av författaren.

Kan du överlista Turnitin?

Du kan överlista Turnitin genom att skriva om det ChatGPT-genererade innehållet i dina ord, ändra meningsstrukturen, använda synonymer, använda en personlig berättelse eller exempel i innehållet och mer. Detta kommer att hjälpa till att göra ditt innehåll autentiskt och överlista AI-detekteringsverktyg som Turnitin.

Hur undviker du likheter på Turnitin?

För att undvika likheter på Turnitin måste du citera dina källor och referenser, använda citat, undvika för många citat, skriva om meningar med dina egna ord och undvika att kopiera ord till ord från andra källor.

Hur många procent är oacceptabelt i Turnitin?

En likhetsprocent på mer än 25 % är oacceptabelt i Turnitin. En poäng under 25 % är acceptabel och är marknadsgrön, vilket indikerar att uppsatsen är original och inte mer än tre ord ordagrant, vilket gör din inlämning original. Men en poäng på mer än 25 % leder till att Turnitin flaggar ditt inskickade innehåll.

Slutsats

Så, för att svara på frågan, “Kan Turnitin upptäcka Chat GPT?” – ja, det kan det. Turnitins förmåga att upptäcka Chat GPT-genererat innehåll hjälper till att upprätthålla akademisk integritet inför framväxande AI-teknik. Genom att effektivt identifiera AI-skrivet innehåll kan lärare se till att elever skapar originalarbete och upprätthåller höga standarder i sina uppgifter. När tekniken går framåt är det fortfarande avgörande för utbildningsinstitutioner och verktyg för att upptäcka plagiat att anpassa sig och ta itu med nya utmaningar.

Table of Contents